Jdi na obsah Jdi na menu

Výpůjční řád

30. 9. 2009

 Výpůjční řád Městské knihovny v Českých Velenicích

 

 

 

 

 

Všeobecná ustanovení

 

 

 1. Městská knihovna v Českých Velenicích je veřejnou univerzální knihovnou. Zřizovatelem knihovny je město České Velenice.

 

 

 1. Posláním knihovny je budováním a aktivním využíváním knihovního fondu, absenčním i prezenčním půjčováním literatury i ostatních materiálů, informační a bibliografickou činností přispívat k rozvoji vzdělávání, kulturní úrovně i odpočinku občanů.

 

 

 

 

 

Článek I. – Uživatelé knihovny.

 

Registrace uživatele

 

 1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který má bydliště, pracoviště nebo školu v místě sídla knihovny po předložení občanského průkazu nebo jiného průkazu opatřeného fotografií, rodným číslem a adresou trvalého pobytu.

 

 

 1. Děti do 15-ti let se čtenáři stávají na základě písemného souhlasu rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za dodržování výpůjčního řádu

 

 

 1. Cizinec ze zemí EU na základě předložení pasu nebo průkazu totožnosti a po sdělení adresy na území regionu, příslušníci „třetích“ států předloží též povolení k pobytu.

 

 

 1. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

 

 

 1. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat v souladu s ustanovením § 5 ods.2, písm. b),e) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a garantuje, že tyto údaje nebudou zneužity.

 

 

 

Základní práva a povinnosti uživatele knihovny

 

 

      1.Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zaplatit registrační poplatek 

 

2. Uživatel obdrží čtenářský průkaz platný pro všechna oddělení knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

 

 1. Uživatel je povinen při vstupu do knihovny předložit čtenářský průkaz, oznámit knihovně ztrátu čtenářského průkazu a uhradit duplikát dle platného ceníku, ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, školy nebo povolání.

 

 

 1. Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční služby uživatelům, kteří hrubě porušují výpůjční řád poškozováním vypůjčených dokumentů, nedodržováním výpůjční lhůty, odmítáním úhrady za poskytnuté služby a poplatky, nevhodným chováním v prostorách knihovny apod.

 

 

 

 

Článek II. – Výpůjční podmínky

 

 

 

  1.Uživatel si může půjčit libovolný počet knih v případě, že dodržuje stanovenou výpůjční      dobu.

 

  2. Výpůjční doba je 4 týdny. Literatura z příruční knihovny se půjčuje pouze prezenčně,     výjimku může udělit knihovník.

 

3.    Výpůjční dobu lze na požádání prodloužit nejvýše dvakrát a to pouze v případě, že na daný dokument není rezervace pro jiného čtenáře.Pokud má čtenář dokument půjčený déle než 100 dní a nevrátí jej, nebude mu již další dokument půjčen.

 

     4.    Knihovna je oprávněna bez udání důvodu zkrátit výpůjční dobu pro jednotlivé                                                                                          

            knihy nebo žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční doby.

 

5.   Nepožádá-li  čtenář ve stanovené lhůtě o prodloužení výpůjčky má se za to, že výpůjčka prodloužena nebyla. Po překročení výpůjční doby  hradí čtenář automaticky poplatek podle platného ceníku.

Přesáhne-li výše poplatku 30,- Kč bude čtenář upomenut písemně, po čtvrtém písemném upomenutí budou knihy vymáhány soudní cestou.

 

 1. Čtenář je povinen vrátit knihy v takovém stavu, v jakém mu byly půjčeny. Při převzetí si má dokument prohlédnout, ohlásit zjištěné závady a ověřit si, zda knihovník zjištěnou závadu zaznamenal.

 

 

 1. Uživatel nesmí dokumenty ušpinit nebo je poškodit. Každé poškození nebo ztrátu je povinen neprodleně ohlásit knihovníkovi.

 

 

 1. Ztrátu nebo poškození je uživatel povinen uhradit, případně nahradit stejným výtiskem nebo fotokopií. Způsob náhrady určuje knihovna.

 

 

 1. Čtenář nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu trvání výpůjčky.

 

 

 1. Čtenář má možnost vypůjčit si dokument formou jednorázové výpůjčky. Forma úhrady je v ceníku služeb.

 

 

 

 

 

Článek III. – Služby čtenářům

 

 

 1. Knihovna vyhledá a půjčí uživateli dokument v čase, který je přiměřený  provozním poměrům knihovny.
 2. Dokumenty, které jsou půjčené má čtenář právo si rezervovat.
 3. Jestliže žádaný dokument není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na žádost čtenáře výpůjčku z jiné knihovny formou meziknihovní výpůjční služby (MVS). Poplatky za službu si knihovna účtuje podle platného ceníku.
 4. Výpůjční služba MVS odpovídá stanoveným zásadám půjčování.
 5. Knihovna poskytuje svým čtenářům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru.
 6. Knihovna umožňuje čtenářům přístup k internetu a přístupných bází dat knihovny. Při práci s těmito databázemi je čtenář povinen dbát instrukcí. Případné poškození je čtenář povinen uhradit.
 7. Knihovna poskytuje kopírovací služby za úhradu dle platného ceníku.

 

 

 

Článek IV. –Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Připomínky a poznatky týkající se služeb knihovny má čtenář možnost sdělit pracovnici knihovny.
 2. Výpůjční řád Městské knihovny v Českých Velenicích platný od 12.8. 2002 usnesením městské rady č. 221/92 se ruší
 3. Tento Výpůjční řád Městské knihovny v Českých Velenicích nabývá platnosti  usnesením č. 7/99 ze dne 21.2. 2007